معماری
سرخط خبرها
خانه >>> کارنامه رتبه های برتر کنکور >>> داوطلبین کنکور ریاضی95 با چه رتبه ای در چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟
پاسخنامه تشریحی و تحلیلی کنکور تجربی96

داوطلبین کنکور ریاضی95 با چه رتبه ای در چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟

داوطلبین کنکور ریاضی95 با چه رتبه ای در چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟

داوطلبین کنکور ریاضی95 منطقه یک رتبه یک تا رتبه 195 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
2 1 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
3 2 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
5 3 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
6 4 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
8 6 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
9 7 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
11 8 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
13 9 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
15 10 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
16 11 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
17 12 منطقه 1 پسر شهرري مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
26 18 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
34 23 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
35 24 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
36 25 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
37 26 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
45 29 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
46 30 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
48 31 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
49 32 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
52 34 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
54 36 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
56 38 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
57 39 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
62 44 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
62 44 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
62 44 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
66 47 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
67 48 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
71 50 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
72 51 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
74 53 منطقه 1 پسر تهران مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
75 54 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
79 56 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
83 57 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
86 58 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
87 59 منطقه 1 دختر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
88 60 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
89 61 منطقه 1 پسر استهبان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
92 63 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
94 65 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
97 68 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
101 70 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
112 77 منطقه 1 پسر تهران دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
120 81 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
131 88 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
134 91 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
135 92 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
135 92 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
140 96 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
142 97 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
144 98 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
150 101 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
161 108 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
166 109 منطقه 1 پسر تهران مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه
169 110 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
182 117 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
187 121 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
188 122 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
191 123 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
192 124 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
194 126 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
197 127 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
211 136 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
213 138 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
219 141 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
222 144 منطقه 1 پسر تهران مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
236 152 منطقه 1 پسر بهارستان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
245 156 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
249 159 منطقه 1 پسر تهران مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
252 162 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
258 165 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
261 167 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
263 169 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
267 172 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
268 173 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
273 177 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
275 178 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
275 178 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
281 182 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
291 186 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
299 189 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
307 195 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
حتما بخوانید:  مصاحبه رتبه یک کنکور تجربی

داوطلبین کنکور ریاضی95 منطقه یک رتبه 202 تا رتبه400

کارنامه رتبه های زیر 1000

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر

رشته قبولی

320 202 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
323 204 منطقه 1 دختر تهران مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
325 205 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
325 205 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
333 208 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
342 214 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
344 216 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
360 226 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي عمران / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه
363 228 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
368 229 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
376 235 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
376 235 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
379 237 منطقه 1 دختر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
380 238 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
392 242 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
401 247 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
408 252 منطقه 1 پسر بيرجند کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه
410 254 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
411 255 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
413 257 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
417 261 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه
420 262 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
420 262 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه
424 265 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
434 271 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
436 273 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
437 274 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه
437 274 منطقه 1 پسر تهران مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
440 277 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
445 281 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه
455 287 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
461 290 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
463 291 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
464 292 منطقه 1 پسر تهران مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه
475 298 منطقه 1 پسر تهران مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
476 299 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
478 300 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
488 306 منطقه 1 پسر بهارستان مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
493 309 منطقه 1 پسر درچه پياز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
498 312 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
500 313 منطقه 1 دختر تهران مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
500 313 منطقه 1 دختر تهران مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
504 314 منطقه 1 پسر تهران مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
513 319 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
513 319 منطقه 1 پسر تهران علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
513 319 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
526 326 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
535 332 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
540 335 منطقه 1 دختر شيراز مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
545 337 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
546 338 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه
549 341 منطقه 1 پسر تبريز فيزيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
552 343 منطقه 1 پسر تهران مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
560 346 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه
561 347 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
564 348 منطقه 1 دختر تهران مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
567 350 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
569 352 منطقه 1 پسر تهران مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
572 354 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
573 355 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
577 358 منطقه 1 پسر مباركه مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
583 361 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
591 367 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
606 377 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
608 379 منطقه 1 پسر تهران مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
613 383 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
613 383 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
619 385 منطقه 1 دختر شيراز مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه
619 385 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
621 387 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
624 389 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
627 392 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه
627 392 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه
632 394 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
636 397 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
643 400 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
حتما بخوانید:  نکات یک انتخاب رشته موفق در کنکور سراسری 96 داشته باشیم؟

کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
نکات انتخاب رشته کنکور 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس