معماری
سرخط خبرها
خانه >>> کارنامه رتبه های برتر کنکور >>> داوطلبین کنکور تجربی 95 با چه رتبه ای در چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟
پاسخنامه تشریحی و تحلیلی کنکور تجربی96

داوطلبین کنکور تجربی 95 با چه رتبه ای در چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟

داوطلبین کنکور تجربی 95 با چه رتبه ای در چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر

رشته قبولی

3 1 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
6 2 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
7 3 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
8 4 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
11 6 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
15 7 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
18 8 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
24 9 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
26 10 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
28 11 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
32 13 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
39 14 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
41 16 منطقه 1 دختر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
43 17 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
49 19 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
50 20 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
57 22 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
61 24 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
67 25 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
69 26 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
78 27 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
79 28 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
81 30 منطقه 1 دختر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
91 34 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
100 36 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
101 37 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
104 38 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه
109 40 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
112 41 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
123 43 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
125 44 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
134 46 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
135 47 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
141 48 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
149 50 منطقه 1 دختر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
149 50 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
155 53 منطقه 1 دختر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه
156 54 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
157 55 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
162 56 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
167 57 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
171 58 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
182 62 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
194 65 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
197 67 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
197 67 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
209 71 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
211 72 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
217 73 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
221 74 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
225 75 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
229 79 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
236 82 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
237 83 منطقه 1 دختر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه
248 88 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
269 96 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
270 97 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
271 98 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
272 99 منطقه 1 دختر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
278 101 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
285 105 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
286 106 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
288 108 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
290 109 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
292 110 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
298 112 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
300 113 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
305 114 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
324 116 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
325 117 منطقه 1 دختر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
326 118 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
329 119 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
329 119 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
331 121 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
334 123 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
335 124 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
349 126 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
353 128 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه
355 130 منطقه 1 دختر شيراز دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
355 130 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
357 132 منطقه 1 پسر تهران دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
359 134 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
364 137 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
371 140 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
382 142 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
384 143 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
390 144 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
392 145 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
392 145 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
396 147 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
397 148 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
408 152 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
411 153 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
417 154 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
432 158 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
444 163 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
457 168 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
458 169 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
471 170 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
473 171 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
477 173 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
480 176 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
489 179 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
492 181 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
499 183 منطقه 1 پسر تبريز داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
506 184 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
512 187 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
514 188 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
517 189 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
523 192 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
546 198 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
550 200 منطقه 1 دختر تبريز دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه

داوطلبین کنکور تجربی95 منطقه یک رتبه 200 تا رتبه 397 

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر

رشته قبولی

550 200 منطقه 1 دختر تبريز دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
559 207 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
559 207 منطقه 1 پسر تهران داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
563 209 منطقه 1 دختر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
563 209 منطقه 1 پسر خسروشاه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
568 211 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
572 213 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
572 213 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
575 215 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
580 217 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
585 218 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه
590 220 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
593 222 منطقه 1 پسر تهران داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
601 224 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
605 226 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
609 227 منطقه 1 دختر مكاتبه‌اي دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
609 227 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول
615 230 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
618 232 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
618 232 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
620 234 منطقه 1 پسر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
621 235 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
625 237 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول
627 238 منطقه 1 دختر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
630 239 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
632 241 منطقه 1 دختر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
633 242 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
635 243 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
642 246 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
647 247 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
648 248 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
651 250 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
652 251 منطقه 1 دختر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
672 256 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
682 259 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
691 260 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
691 260 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
698 264 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
700 265 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
703 266 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
706 267 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
712 269 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
714 271 منطقه 1 پسر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
714 271 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
717 273 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه
731 278 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه
736 279 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول
739 280 منطقه 1 پسر تهران داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
746 283 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول
746 283 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
756 288 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
776 294 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
780 296 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
780 296 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
791 300 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
808 304 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
811 305 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
813 307 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
817 309 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول
825 310 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه
825 310 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
827 312 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
830 313 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
845 316 منطقه 1 دختر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
876 324 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول
879 326 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
883 328 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
887 331 منطقه 1 دختر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
887 331 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول
894 335 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه
906 338 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
908 339 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
922 343 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
928 344 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان
942 346 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
945 348 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
953 349 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه
967 351 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
969 353 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
973 355 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
979 356 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول
1011 360 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
1020 364 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه
1020 364 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول
1027 368 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
1042 373 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
1046 374 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول
1049 375 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول
1049 375 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول
1051 377 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه
1053 379 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول
1053 379 منطقه 1 دختر تهران داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
1057 381 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
1057 381 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه
1070 386 منطقه 1 پسر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
1077 388 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه
1083 389 منطقه 1 پسر قائم شهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول
1087 390 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
1097 395 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
1097 395 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان
1097 395 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول
1101 397 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
حتما بخوانید:  داوطلبین کنکور ریاضی95 با چه رتبه ای در چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟

داوطلبین کنکور تجربی95 منطقه دو کشور رتبه 200 تا رتبه 400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
404 200 منطقه 2 پسر رشت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول
405 201 منطقه 2 دختر كازرون پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
407 202 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
410 204 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
413 205 منطقه 2 پسر قم دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
415 207 منطقه 2 پسر كرج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
416 208 منطقه 2 دختر همدان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
419 209 منطقه 2 پسر فارسان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
419 209 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
422 211 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
424 212 منطقه 2 پسر كاشان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
425 213 منطقه 2 دختر تنكابن پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
426 214 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
427 215 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
427 215 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
430 217 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
435 218 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
436 219 منطقه 2 دختر ساري پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
437 220 منطقه 2 پسر نهاوند پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
438 221 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
438 221 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
440 223 منطقه 2 دختر رشت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
442 224 منطقه 2 پسر ساري پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول
447 225 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
447 225 منطقه 2 دختر كرج دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
449 227 منطقه 2 پسر اراك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
452 228 منطقه 2 پسر همدان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول
458 230 منطقه 2 پسر بابل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
460 231 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
462 232 منطقه 2 پسر بوئين مياندشت دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
464 234 منطقه 2 دختر بابل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
465 235 منطقه 2 پسر كرج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
466 236 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
466 236 منطقه 2 دختر اهواز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
468 238 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
471 240 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
473 241 منطقه 2 دختر بابل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
480 243 منطقه 2 پسر كرج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
482 244 منطقه 2 پسر ساري پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول
484 245 منطقه 2 پسر كرج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
486 246 منطقه 2 پسر كرج دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
487 247 منطقه 2 پسر آمل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
493 248 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول
495 250 منطقه 2 پسر همدان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
495 250 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
497 252 منطقه 2 پسر بابلسر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
500 253 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
502 254 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
502 254 منطقه 2 دختر بهبهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
508 257 منطقه 2 پسر سمنان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
512 258 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
514 259 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
517 260 منطقه 2 دختر رشت داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
519 261 منطقه 2 پسر آمل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
522 263 منطقه 2 پسر ساري پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
525 264 منطقه 2 دختر خوي پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
526 265 منطقه 2 پسر خمين پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
528 266 منطقه 2 پسر علي آبادكتول پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
530 267 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
534 270 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
535 271 منطقه 2 پسر سمنان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
536 272 منطقه 2 پسر لار پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
538 273 منطقه 2 پسر كرج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
539 274 منطقه 2 دختر گناباد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
539 274 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
541 276 منطقه 2 پسر سبزوار دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
545 277 منطقه 2 دختر كاشان داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
546 278 منطقه 2 پسر فرديس پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
548 279 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
554 280 منطقه 2 دختر شاهرود دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
559 281 منطقه 2 دختر اراك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
563 283 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
563 283 منطقه 2 دختر كرج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
566 285 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
567 286 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول
572 288 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
576 289 منطقه 2 دختر سبزوار دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
580 290 منطقه 2 پسر زارچ پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
585 292 منطقه 2 پسر همدان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه
585 292 منطقه 2 دختر ساري پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
585 292 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
588 294 منطقه 2 پسر مرند پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
593 295 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
593 295 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
596 297 منطقه 2 پسر كرمان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
597 298 منطقه 2 دختر همدان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
598 299 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول
598 299 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
600 301 منطقه 2 پسر بندرانزلي دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه
603 303 منطقه 2 دختر كرج دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
605 304 منطقه 2 پسر كنگاور دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
607 305 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول
608 306 منطقه 2 پسر اراك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
612 307 منطقه 2 پسر اراك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
613 308 منطقه 2 دختر يزد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
622 310 منطقه 2 پسر ساري پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول
625 311 منطقه 2 پسر يزد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
627 312 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
629 313 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
641 315 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
643 316 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
643 316 منطقه 2 دختر نوشهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
645 318 منطقه 2 دختر رشت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول
655 320 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
657 321 منطقه 2 پسر ميانه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
657 321 منطقه 2 پسر زنجان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
661 323 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
661 323 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
663 325 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
663 325 منطقه 2 پسر ميانه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
668 329 منطقه 2 پسر اراك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
670 330 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
670 330 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
672 332 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
674 333 منطقه 2 دختر مرند پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
675 334 منطقه 2 پسر كرج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
676 335 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
678 336 منطقه 2 دختر همدان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول
679 337 منطقه 2 پسر دزفول پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
682 338 منطقه 2 دختر گلپايگان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
684 339 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
685 340 منطقه 2 پسر بابل داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه
688 342 منطقه 2 پسر اراك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
688 342 منطقه 2 دختر يزد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
693 344 منطقه 2 پسر آران و بيدگل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
696 345 منطقه 2 دختر بابل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
696 345 منطقه 2 دختر لاهيجان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
698 347 منطقه 2 پسر زنجان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
700 348 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
704 349 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
709 351 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
710 352 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
712 353 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
716 354 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
719 356 منطقه 2 پسر كاشان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه
724 359 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
724 359 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول
729 361 منطقه 2 پسر همدان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه
732 362 منطقه 2 پسر قزوين دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
732 362 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه
736 364 منطقه 2 پسر لاهيجان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول
739 365 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
742 367 منطقه 2 پسر خوي پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
746 368 منطقه 2 پسر بناب پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
746 368 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
751 370 منطقه 2 پسر بهبهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول
751 370 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
754 372 منطقه 2 دختر شاهرود پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
756 373 منطقه 2 دختر ساري پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
758 374 منطقه 2 پسر همدان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول
760 376 منطقه 2 دختر اهواز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
761 377 منطقه 2 پسر كرمانشاه دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
763 378 منطقه 2 پسر جهرم پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
767 379 منطقه 2 پسر كازرون پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
767 379 منطقه 2 پسر بجنورد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
770 381 منطقه 2 پسر كرمان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
771 382 منطقه 2 پسر قره‌ضياءالدين دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
772 383 منطقه 2 دختر يزد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
772 383 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
777 385 منطقه 2 پسر اراك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
785 387 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
787 388 منطقه 2 پسر همدان داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
787 388 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
789 390 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
792 391 منطقه 2 پسر بناب پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
793 392 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
794 393 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
795 394 منطقه 2 دختر خمين دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
795 394 منطقه 2 دختر قم پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
798 396 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
798 396 منطقه 2 پسر آمل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
801 398 منطقه 2 دختر لاهيجان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
801 398 منطقه 2 پسر نهاوند پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
808 400 منطقه 2 دختر يزد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
حتما بخوانید:  کارنامه های رتبه های زیر 100 کشوری در کنکور تجربی 96

داوطلبین کنکور تجربی95 منطقه سه رتبه 200 تا رتبه 397

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر

رشته قبولی

1533 201 منطقه 3 پسر ماسال پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
1533 201 منطقه 3 پسر بافت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
1533 201 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول
1537 203 منطقه 3 پسر چالوس دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه
1553 204 منطقه 3 پسر پاوه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
1559 206 منطقه 3 دختر لنده دوگنبدان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
1569 208 منطقه 3 دختر ملكان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
1572 209 منطقه 3 پسر سلماس پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول
1577 211 منطقه 3 پسر هشترود پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول
1620 215 منطقه 3 دختر طبس دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
1620 215 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
1629 218 منطقه 3 پسر آستارا داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
1651 221 منطقه 3 پسر قير و كارزين پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
1651 221 منطقه 3 پسر كامياران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
1656 223 منطقه 3 دختر قائن پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول
1660 224 منطقه 3 پسر گاليكش پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
1664 225 منطقه 3 پسر پاوه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
1674 227 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
1683 228 منطقه 3 دختر لنده دوگنبدان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
1699 229 منطقه 3 دختر نقده پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه
1705 230 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
1712 231 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول
1716 232 منطقه 3 پسر گرمي دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه
1720 234 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم
1729 235 منطقه 3 پسر بوئين زهرا پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
1739 236 منطقه 3 پسر ايلخچي پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم
1742 237 منطقه 3 دختر ايذه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول
1743 238 منطقه 3 پسر حويق پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم
1745 239 منطقه 3 پسر كامياران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه
1757 241 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه
1764 244 منطقه 3 پسر قروه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول
1764 244 منطقه 3 دختر كردكوي پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
1784 246 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
1798 247 منطقه 3 پسر ربط پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم
1809 249 منطقه 3 پسر نورآباد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
1825 250 منطقه 3 پسر باغملك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول
1834 251 منطقه 3 دختر تربت جام دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه
1842 252 منطقه 3 دختر علي آبادكتول پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول
1842 252 منطقه 3 پسر مهريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
1845 254 منطقه 3 دختر جيرفت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
1845 254 منطقه 3 پسر الشتر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم
1851 256 منطقه 3 پسر تنكابن دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه
1855 257 منطقه 3 دختر شوشتر دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه
1859 259 منطقه 3 پسر قروه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم
1862 260 منطقه 3 دختر تربت جام دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه
1865 261 منطقه 3 دختر قره‌ضياءالدين پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول
1874 262 منطقه 3 پسر ياسوج داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
1886 265 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
1889 266 منطقه 3 پسر سراب پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه
1895 267 منطقه 3 پسر روانسر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
1896 268 منطقه 3 پسر خلخال پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه
1899 269 منطقه 3 پسر لردگان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
1904 270 منطقه 3 دختر كنگاور دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه
1917 272 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
1922 273 منطقه 3 پسر ساري دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه
1935 274 منطقه 3 دختر طبس پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول
1949 275 منطقه 3 پسر دهدشت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه
1957 276 منطقه 3 دختر تربت جام پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول
1963 277 منطقه 3 دختر نقده دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
1975 279 منطقه 3 دختر آبدانان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول
1979 280 منطقه 3 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده استان آذربايجان شرقي (اهر ، ورزقان ، هريس )
1985 281 منطقه 3 پسر رامسر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم
1992 282 منطقه 3 پسر ديواندره پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم
2001 283 منطقه 3 دختر طبس پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول
2003 284 منطقه 3 پسر لاهيجان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم
2003 284 منطقه 3 پسر پيرانشهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2016 287 منطقه 3 دختر اهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
2029 288 منطقه 3 دختر دره شهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول
2029 288 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه
2035 290 منطقه 3 دختر جيرفت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
2043 293 منطقه 3 دختر ياسوج دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
2046 294 منطقه 3 دختر بندر ديلم پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
2061 295 منطقه 3 دختر آستارا پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول
2071 297 منطقه 3 پسر جيرفت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
2071 297 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول
2076 299 منطقه 3 دختر قزوين پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
2087 300 منطقه 3 پسر الوند پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
2107 302 منطقه 3 پسر سقز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2115 304 منطقه 3 پسر سنقر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2132 305 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
2132 305 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول
2151 307 منطقه 3 پسر روانسر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم
2162 310 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول
2171 311 منطقه 3 پسر تاكستان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
2174 312 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه
2188 315 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم
2188 315 منطقه 3 پسر آستارا دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه
2200 318 منطقه 3 پسر زرند دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
2208 320 منطقه 3 پسر ازنا پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم
2208 320 منطقه 3 دختر طبس داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
2211 322 منطقه 3 پسر رودبارمنجيل پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم
2213 323 منطقه 3 پسر پيرانشهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2215 324 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم
2219 325 منطقه 3 پسر ملارد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
2219 325 منطقه 3 پسر بستك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول
2225 328 منطقه 3 پسر گنبد داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه
2225 328 منطقه 3 پسر اسفراين داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
2225 328 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول
2232 330 منطقه 3 پسر علي آبادكتول پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
2252 332 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2257 333 منطقه 3 دختر شاهين دژ پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
2260 334 منطقه 3 پسر نقده دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه
2262 335 منطقه 3 دختر طبس دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه
2270 337 منطقه 3 پسر گنبد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
2270 337 منطقه 3 دختر بوكان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
2275 339 منطقه 3 دختر پاكدشت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
2279 340 منطقه 3 پسر تايباد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه
2279 340 منطقه 3 پسر جوانرود پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2284 342 منطقه 3 دختر جيرفت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
2304 344 منطقه 3 دختر زرين دشت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه
2304 344 منطقه 3 دختر آشخانه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول
2317 347 منطقه 3 پسر خواف پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول
2317 347 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه
2317 347 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه
2336 350 منطقه 3 پسر ياسوج دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه
2336 350 منطقه 3 پسر سقز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2349 352 منطقه 3 پسر بوكان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه
2373 353 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
2392 355 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه
2395 356 منطقه 3 پسر دهلران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه
2405 357 منطقه 3 دختر كوهدشت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
2409 358 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
2413 359 منطقه 3 دختر مهاباد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
2422 360 منطقه 3 پسر شوط پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه
2441 361 منطقه 3 پسر فيض آبادتربت حيدريه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول
2441 361 منطقه 3 دختر جيرفت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
2447 365 منطقه 3 دختر املش دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه
2447 365 منطقه 3 دختر بوانات /سوريان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه
2447 365 منطقه 3 دختر شبستر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول
2447 365 منطقه 3 پسر ميبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم
2457 368 منطقه 3 پسر كامياران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه
2461 370 منطقه 3 دختر بافت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
2475 372 منطقه 3 دختر بجنورد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
2479 374 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
2496 376 منطقه 3 پسر پيرانشهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه
2502 377 منطقه 3 دختر ماه شهر دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه
2502 377 منطقه 3 پسر آشخانه دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه
2505 379 منطقه 3 دختر آزادشهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
2515 380 منطقه 3 پسر بانه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2530 382 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / مناطق محروم-بومي استان گلستان
2536 384 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم
2549 385 منطقه 3 پسر اسفراين پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول
2567 387 منطقه 3 دختر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه
2570 388 منطقه 3 پسر شهربابك دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه
2573 389 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
2577 390 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم
2577 390 منطقه 3 پسر شهربابك پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
2588 393 منطقه 3 دختر كوهدشت پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه
2588 393 منطقه 3 پسر جوانرود پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2588 393 منطقه 3 دختر بندرگز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه
2588 393 منطقه 3 دختر قائن دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
2591 396 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه
2600 397 منطقه 3 پسر جوانرود پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول
2609 398 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه
2612 399 منطقه 3 پسر قروه دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه
2612 399 منطقه 3 دختر رضوانشهر پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول
حتما بخوانید:  معرفی امیرحسین قویدل رتبه 2 تجربی کنکور 96
کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
نکات انتخاب رشته کنکور 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس