معماری
سرخط خبرها
خانه >>> مشاوره رایگان کنکور >>> ظرفیت هردانشگاه در پزشکی-دندان پزشکی-داروسازی چه تغییری کرده است
پاسخنامه تشریحی و تحلیلی کنکور تجربی96

ظرفیت هردانشگاه در پزشکی-دندان پزشکی-داروسازی چه تغییری کرده است

دندان پزشکی

ظرفیت هردانشگاه در پزشکی-دندان پزشکی-داروسازی چه تغییری کرده است

تغییرات ظرفیت رشته های پزشکی دندان پزشکی و داروسازی دوره های روزانه ، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد سال 96 نسبت به سال 95

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

گرايش-توضيحات

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال96

1

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي تهران

160

160

2

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

نيمسال اول

80

86

3

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول

86

94

4

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

نيمسال دوم

80

84

5

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي مشهد

نيمسال اول

66

46

6

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

نيمسال اول

20

20

7

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي ايران

148

192

8

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي تهران

48

50

9

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول

80

52

10

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول

76

66

11

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي مشهد

40

42

12

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم

86

94

13

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي مشهد

نيمسال دوم

56

74

14

پزشکي- دکتري

دانشگاه شاهد تهران – پزشکي

25

25

15

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم

64

80

16

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

نيمسال دوم

20

20

17

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

36

40

18

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي اصفهان

46

42

19

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي البرز – کرج

22

24

20

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي يزد

22

32

21

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم

74

76

22

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي يزد

66

94

23

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي البرز – کرج

نيمسال اول

48

40

24

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي شيراز

56

54

25

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي همدان

نيمسال اول

50

44

26

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي مازندران – ساري

نيمسال اول

54

50

27

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي گيلان – رشت

نيمسال اول

52

58

28

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بابل

92

92

29

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي كرمانشاه

64

68

30

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي بابل

26

25

31

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي کاشان

22

24

32

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي البرز – کرج

نيمسال دوم

46

40

33

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهرکرد

10

12

34

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي اروميه

20

14

35

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي تهران

80

82

36

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي همدان

46

24

37

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي کرمان

22

26

38

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي قزوين

46

44

39

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي کاشان

66

74

40

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول

50

38

41

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول

70

66

42

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي قم

30

24

43

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم

48

64

44

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي گيلان – رشت

38

36

45

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي کرمان

96

98

46

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال اول

40

32

47

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي مازندران – ساري

28

24

48

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي گيلان – رشت

نيمسال دوم

56

52

49

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي زنجان

72

76

50

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بيرجند

نيمسال اول

48

51

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي مازندران – ساري

نيمسال دوم

56

58

52

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اراک

نيمسال اول

38

34

53

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي خرم آباد

نيمسال اول

18

20

54

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي زنجان

40

38

55

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بجنورد

نيمسال اول

10

10

56

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي سمنان

16

16

57

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي قزوين

20

20

58

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي اردبيل

20

18

59

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي كرمانشاه

20

24

60

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي قم

52

40

61

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي جهرم

نيمسال اول

18

20

62

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي مشهد

32

34

63

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

30

32

64

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم

30

40

65

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي گلستان – گرگان

24

26

66

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي فسا

64

64

67

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي اراک

20

24

68

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي بيرجند

16

69

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اردبيل

68

66

70

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي بجنورد

14

16

71

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي گلستان – گرگان

66

68

72

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي ياسوج

16

18

73

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي سمنان

نيمسال اول

36

32

74

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول

20

24

75

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم

40

32

76

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بندر عباس

نيمسال اول

32

24

77

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

46

44

78

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول

26

22

79

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال دوم

22

30

80

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي سنندج

26

26

81

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول

30

32

82

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي رفسنجان

24

24

83

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي سنندج

نيمسال اول

44

32

84

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي خرم آباد

22

22

85

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي سمنان

نيمسال دوم

40

32

86

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي بوشهر

16

16

87

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم

40

40

88

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي جهرم

نيمسال دوم

16

18

89

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي ايلام

8

12

90

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي ياسوج

52

46

91

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم

28

32

92

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بجنورد

نيمسال دوم

26

26

93

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بيرجند

نيمسال دوم

18

94

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بوشهر

38

40

95

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي اصفهان

50

56

96

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي سنندج

نيمسال دوم

24

34

97

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بقيه الله تهران

50

80

98

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي خرم آباد

نيمسال دوم

46

42

99

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي ايلام

نيمسال اول

20

36

100

پزشکي- دکتري

دانشگاه شاهد تهران – پزشکي

ظرفيت مازاد

15

15

101

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم

22

26

102

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم

14

103

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بندر عباس

نيمسال دوم

22

32

104

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي البرز – کرج

26

16

105

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي گناباد

34

36

106

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي شيراز

60

56

107

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي ايلام

نيمسال دوم

32

0

108

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول

48

28

109

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي دزفول

34

30

110

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول

16

111

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي بندر عباس

18

18

112

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي رفسنجان

64

64

113

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي گيلان – رشت

30

0

114

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بم

14

14

115

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم

24

24

116

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران –پرديس خودگردان

8

20

117

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي اردبيل

22

32

118

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم

26

30

119

پزشکي- دکتري

علوم پزشكي آبادان

20

20

120

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي كرمانشاه

20

22

121

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي مازندران – ساري

46

44

122

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي يزد

30

34

123

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

پرديس خودگردان

10

10

124

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

نيمسال اول –پرديس خودگردان

25

25

125

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي زنجان

46

40

126

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي جيرفت

20

20

127

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي همدان

32

30

128

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي همدان

پرديس خودگردان

24

16

129

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي مشهد

پرديس خودگردان

20

24

130

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي خرم آباد

20

20

131

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي زابل

28

34

132

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي بابل

پرديس خودگردان

15

15

133

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي اروميه

22

14

134

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

32

22

135

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي کرمان

40

36

136

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بابل

پرديس خودگردان

35

35

137

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي بندر عباس

22

22

138

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول –پرديس خودگردان

15

20

139

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

پرديس خودگردان

15

18

140

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي تهران

پرديس خودگردان

30

0

141

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي زنجان

پرديس خودگردان

15

15

142

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

نيمسال دوم –پرديس خودگردان

25

25

143

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي زاهدان

پرديس خودگردان

13

17

144

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم –پرديس خودگردان

15

21

145

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي كرمانشاه

پرديس خودگردان

10

10

146

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي مشهد

پرديس خودگردان

40

45

147

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي ياسوج

ظرفيت مازاد

10

20

148

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

پرديس خودگردان

32

40

149

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي اردبيل

پرديس خودگردان

15

17

150

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي گلستان – گرگان

پرديس خودگردان

42

46

151

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي يزد

پرديس خودگردان

17

16

152

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي دزفول

ظرفيت مازاد

5

10

153

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي گيلان – رشت

پرديس خودگردان

20

22

154

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شيراز

پرديس خودگردان

60

29

155

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي كرمانشاه

پرديس خودگردان

32

35

156

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي البرز – کرج

ظرفيت مازاد

10

38

157

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي گلستان – گرگان

پرديس خودگردان

15

17

158

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اروميه

پرديس خودگردان

20

35

159

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اردبيل

پرديس خودگردان

32

35

160

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بوشهر

ظرفيت مازاد

10

14

161

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي سبزوار

ظرفيت مازاد

14

14

162

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي سنندج

ظرفيت مازاد

26

27

163

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي کرمان

پرديس خودگردان

30

40

164

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بيرجند

ظرفيت مازاد

20

165

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي گيلان – رشت

ظرفيت مازاد

12

0

166

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي اصفهان

پرديس خودگردان

22

26

167

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي گيلان – رشت

پرديس خودگردان

35

35

168

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي ايلام

ظرفيت مازاد

20

30

169

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي البرز – کرج

ظرفيت مازاد

13

0

170

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز –پرديس خودگردان

14

171

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم –پرديس خودگردان

15

18

172

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي مازندران – ساري

پرديس خودگردان

10

12

173

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي ايران (كرج)

 –پرديس خودگردان

45

174

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي شيراز

پرديس خودگردان

35

4

175

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي کرمان

پرديس خودگردان

16

18

176

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي گناباد

ظرفيت مازاد

10

10

177

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي همدان

پرديس خودگردان

35

40

178

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي زنجان

پرديس خودگردان

38

43

179

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

پرديس خودگردان

23

26

180

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اصفهان

پرديس خودگردان

40

46

181

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي يزد

محل تحصيل احمدآباد مشير –پرديس خودگردان

46

46

182

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي خرم آباد

ظرفيت مازاد

13

20

183

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بجنورد

ظرفيت مازاد

12

0

184

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي زنجان

پرديس خودگردان

20

22

185

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي تبريز

پرديس خودگردان

11

26

186

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

پرديس خودگردان

14

19

187

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي قم

ظرفيت مازاد

10

10

188

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي تهران

پرديس خودگردان

40

40

189

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي فسا

ظرفيت مازاد

23

23

190

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي مشهد

پرديس خودگردان

24

20

191

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي شيراز

پرديس خودگردان

32

10

192

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي قزوين

ظرفيت مازاد

20

25

193

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي بندر عباس

پرديس خودگردان

15

15

194

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بندر عباس

پرديس خودگردان

30

40

195

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي اصفهان

پرديس خودگردان

25

26

196

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي کاشان

محل تحصيل آران و بيدگل  –پرديس خودگردان

35

35

197

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول –پرديس خودگردان

15

20

198

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي مازندران – ساري (رامسر)

پرديس خودگردان

40

40

199

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي زابل

ظرفيت مازاد

10

10

200

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي جهرم

ظرفيت مازاد

5

12

201

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اراک

ظرفيت مازاد

15

18

202

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي همدان

پرديس خودگردان

20

20

203

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول –ظرفيت مازاد

7

7

204

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي بم

ظرفيت مازاد

8

8

205

پزشکي- دکتري

علوم پزشكي آبادان

ظرفيت مازاد

8

8

206

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي سمنان

ظرفيت مازاد

20

24

207

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي مازندران – ساري (رامسر)

پرديس خودگردان

20

22

208

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي البرز – کرج

ظرفيت مازاد

25

0

209

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي اردبيل

پرديس خودگردان

14

14

210

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي رفسنجان

ظرفيت مازاد

10

12

211

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي بندر عباس

ظرفيت مازاد

6

6

212

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي كرمانشاه

پرديس خودگردان

16

14

213

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي يزد

پرديس خودگردان

20

16

214

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي زابل

ظرفيت مازاد

4

6

215

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اروميه (بوكان)

26

216

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي اروميه (سلماس)

26

217

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي جيرفت

ظرفيت مازاد

5

7

218

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي کرمان

پرديس خودگردان

7

7

219

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شهرکرد

ظرفيت مازاد

14

20

220

پزشکي- دکتري

علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم  –ظرفيت مازاد

0

7

221

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي بقيه الله تهران

22

222

دندانپزشکي- دکتري

علوم پزشکي اروميه

پرديس خودگردان

0

9

223

داروسازي- دکتري

علوم پزشکي اروميه

پرديس خودگردان

0

10

224

دندانپزشکي- دکتري

دانشگاه شاهد تهران – پزشکي

20

20

جمع کل پذیرش (پزشکی – دندان پزشکی – داروسازی ) کنکور 95 :   7043 نفر

     جمع کل پذیرش (پزشکی – دندان پزشکی – داروسازی )کنکور 96 : 6908 نفر

کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
نکات انتخاب رشته کنکور 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس