معماری
سرخط خبرها
خانه >>> مشاوره رایگان کنکور >>> تغییرات مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96
پاسخنامه تشریحی و تحلیلی کنکور تجربی96

تغییرات مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

نکات انتخاب رشته کنکور 96

تغییرات مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

برخی از تغییرات مهم:

1-تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری

2-تغییر قانون دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی

3-انتخاب محل دانشگاه پیام نور

4-اضافه شدن ظرفیت مازاد

5-استفاده مجدد از امکانات تحصیلی رایگان

تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری

طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در صورتي كه سهميه 25 درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 5 درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مييابد.

سهمیه ایثارگران:

قانون سال95:

-ايثارگران: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازي 25 درصد به بـالا، جـزو سـهمية ايثـارگران محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه ايثارگران ميباشند. ظرفيت اختصاصي براي اين دسته از داوطلبان 25 %از ظرفيت هر كدرشته محل است و حدنصـاب نمره اين داوطلبان 70 %نمره گزينش آزاد براي تمامي رشته محلها ميباشد. 2 -رزمندگان: رزمندگان (با حداقل 6 ماه حضور در جبهه) جزو سهمية رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه رزمندگان ميباشند. حدنصاب نمره براي اين داوطلبان 75 %نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر ميباشد.

قانون سال 96:

يثارگران: با توجه به تصويب «قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايـران (1400-1396 «(در تـاريخ 14/12/1395 توسط مجلس شوراي اسلامي، ماده 90 اين قانون علاوه بر ماده 70» قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران» و اصلاحيه بعدي آن در ماده 47 براساس قوانين فوق:

  «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2 «(در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت ميگيرد.

1 -بيست و پنج درصد (25 (%ظرفيت هر كدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 25(%

2 -پنج درصد (5 (%ظرفيت هر كدرشته محل نيز به «جانبازان زير 25 %و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (ستاد كل نيروهاي مسلح، داوطلبان بسيجي و جهاد سازندگي)» اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 5 (%

حتما بخوانید:  پیش‌خوانی را از تابستان آغاز کنیم

توضيح در خصوص پذيرش دانشجوي متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي:

قانون سال 95:

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري ميرساند بر اساس اعلام رسمي وزارت آموزش و پرورش، وزارت مذكور براي تأمين بخشي از نيروي انسـاني مـورد نيـاز آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شـرايط آزمـون سراسـري دانشـجوي متعهـد خدمت خواهد پذيرفت. لذا در صورت وصول ظرفيت و رشته محلهاي پذيرش دانشجو و تأييد آنها توسـط دفتـر گسـترش آمـوزش عـالي وزارت علـوم بـه سازمان سنجش آموزش كشور، مراتب نحوه انتخاب رشته متعاقباً از طريق اطلاعيه هاي اين سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. همچنين در صورت پذيرش در رشته هاي ويژه شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش نيز موضوع متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد

قانون سال 96:

وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزش هاي اسـلامي و نيـاز دوره هـاي مختلـف تحصيلي در كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو ميپذيرد. داوطلبان در صـورت احراز صلاحيت هاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط (مندرج در پيوست شماره 2 فصل سـوم ايـن دفترچـه راهنمـا و اطلاعيـه هـاي بعـدي آزمـون) ميتوانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل مزبور و در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند. – همچنين شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش، در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي اينگونه رشتهها كه در پيوست شـماره 2 فصـل سـوم اين دفترچه راهنما درج گرديده و با توجه به جدول كدرشته محل ها نسبت به انتخاب اين كدرشته محلها اقدام نمايند. مقطع تحصيلي تمامي رشـتههـاي ويـژه شاغلين، كارداني و پذيرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) صورت ميپذيرد. محل تحصيل اين رشته ها در پرديسهاي دانشگاهي دانشگاه فرهنگيان خواهد بود كه در مقابل هر يك از كدرشته محل ها درج شده است.

حتما بخوانید:  معرفی رشته اقیانوس شناسی

انتخاب محل تحصیل دانشگاه پیام نور:

سال95:

داوطلبان بايد با توجه به شهرستان محل سكونت يا اشتغال (براي كاركنان دولت) و با ارائه گواهي معتبر مورد تأييد دانشگاه در صورتي كه داراي يكي از شـرايط زير باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاه پيام نور اقدام و در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.

– محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان يا بخشهاي زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در پيوست شـماره 3 فصل سوم اين دفترچه راهنما.

– دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1/7/1393 تا 31/6/1395 در شهرستان يا بخشهاي زير پوشش مركـز يـا واحـد دانشـگاه طبـق جـدول مربوط در پيوست شماره 3 فصل سوم اين دفترچه راهنما.

 – محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1/7/1394 تا 31/6/1395 در شهرستان يا بخشهاي زير پوشش مركز يا واحد دانشـگاه طبـق جـدول مربـوط در پيوست شماره 3 فصل سوم اين دفترچه راهنما.

– در صورت شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت (با توجه به حكم اشتغال) با توجه به جدول مربوط در پيوست شماره 3 فصل سوم ايـن دفترچـه راهنمـا، رشته و مركز آموزشي محل تحصيل خود را انتخاب نمايد

سال 96:

با توجه به مصوبه هشتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 21/12/95 گزينش دانشجو در كليه كدرشته محلهـاي دانشـگاه پيـام نـور، به صـورت «بومي ناحيه اي» صورت مي پذيرد. لذا داوطلبان بايد با توجه امكان ادامه تحصيل و علاقهمندي خود به تحصيل در هر يـك از واحـدها و مراكـز آموزشـي ايـن دانشگاه، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاهي ذيربط اقدام و آنها را به ترتيب اولويت در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.

 – كارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي، مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمـيباشـند و در صـورت تمايـل ميتوانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند. علاوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسي نميباشد.

حتما بخوانید:  نکات مهم در خصوص انتخاب رشته گروه انسانی 96

– در اغلب مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور، بيشتر دروس نظري به صورت كلاس نيمهحضـوري بـراي مـرور درس و رفـع اشـكال گروهـي و كـلاس حضوري براي دروس عملي در تعدادي از روزهاي مختلف هفته برگزار ميشود. اما نظام آموزشي دانشگاه پيامنور «دانشجو محور» بوده و فراگيري دروس بعضاً به صورت الكترونيكي و رفع اشكال گروهي ميباشد. در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه هاي رفع اشكال گروهي يا كلاسهاي درس حضوري وجـود نداشـته باشد و يا تعداد پذيرفته شدگان در يك رشته تحصيلي به حد نصاب لازم تشكيل كلاس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت الكترونيكي ارائه مينمايـد. همچنين دانشگاه ميتواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان مربوط را در يكي از مراكز يا واحـدهاي همجـوار يـا مركـز اسـتاني كـه داراي رشـته تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين نمايد.

– اجراي برخي از درسهاي عملي (آزمايشگاهي، كارگاهي و ساير) در آزمايشگاه منطق هاي، استاني يا ساير آزمايشگاهها در مراكز ديگر دانشـگاه بنـا بـه تشـخيص دانشگاه صورت خواهد گرفت.

رشته هاي تحصيلي دوره هاي ظرفيت مازاد: 

1-براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي 94-1393 آن دسته از دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي كـه فاقـد پـرديس خودگردان ميباشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب جلسه 235 مورخ 30/2/1393 شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشجوي مازاد ظرفيت پـذيرش نمايند.

2 (پذيرش دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توسط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسـط معاونـت آموزشـي وزارت بهداشت و تصويب هيأت امناي دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي مربوطه ميباشد.

3 (محل تشكيل كلاس پذيرفته شدگان مـازاد ظرفيـت در اختيـار دانشگاه ميباشد.

4 (نقل و انتقال و مهماني پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت ميان دانشگاههايي كه داراي ظرفيت مازاد ميباشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و بـا رعايت ساير ضوابط آييننامه انتقال بلامانع است.

5 (ساير شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پـذيرش دانشـجو در پـرديس هـاي خودگردان ميباشد.

 6 (داوطلبان ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاههاي اينترنتي دانشگاههاي مذكور مراجعه نمايند (امسال به دفترچه اضافه شده)

استخراج : سامان پاک نظر از مدیران مناطق تهران

استفاده مجدد از امکانات تحصیلی رایگان

امکان‌های جدید و تغییرات مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

استخراج : امیرحسین اسلامی

کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
نکات انتخاب رشته کنکور 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس